Główne prawdy wiary

Chrześcijaństwo rozpoczęło się wraz z przyjściem zapowiedzianego przez proroków Mesjasza, którym jest Jezus Chrystus, Syn Boży. Mesjasz rozpoczął Nowe Przymierze między Bogiem a ludźmi, ponieważ dotychczasowe przymierze było zbyt surowe i na przestrzeni wielu tysięcy lat, nie pozwoliło nikomu wejść do odpocznienia. Jezus rozpoczął swoją służbę w wieku 30 lat i kontynuował ją do 33 roku życia, kiedy to złożył ofiarę z samego siebie za grzechy wielu. Ofiara Chrystusa zapoczątkowała przymierze, polegające na wyratowaniu z wiecznego potępienia na podstawie łaski Bożej, za cenę, której nie płaci człowiek, ale którą zapłacił Syn Boga, Chrystus Jezus.

Główne prawdy wiary, o których będzie mowa, dotyczą ściśle słów wypowiedzianych przez Chrystusa, nauki apostołów, którzy powtarzają pośrednio słowa Mesjasza, oraz samego wydarzenia, jakie miało miejsce na Golgocie, które zatwierdziło słowa i naukę Jezusa i nadało początek chrześcijaństwu.

Pierwszą prawdą wiary jest fakt, że Bóg istnieje. Apostoł w liście do Hebrajczyków 11:6 wypowiada się, że kto przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On jest i wynagradza tych, którzy Go poszukują. Chociaż prawda ta, wydaje się być oczywista i banalna, ciągnie za sobą pewne konsekwencje. Przyjęcie tego, że Bóg istnieje, wymaga przyjęcia tego, że On stworzył świat i człowieka, że karze za grzech, a wynagradza za sprawiedliwość, a przede wszystkim, że ma wobec mnie pewne oczekiwania i plan dla mojego życia. Uwierzenie, że Bóg jest, pociąga za sobą odpowiedzialność świadomego podporządkowania Jemu swojego życia, swoich planów i marzeń, a przede wszystkim przyzwyczajeń, które mogą Mu się nie podobać, albo świadomego odrzucenia Boga, wzgardzenia nim i wybrania własnego planu na życie i wypełnianie swoich egoistycznych zachcianek.

Druga prawda wiary, to przyjęcie, że Bóg Izraela, posłał na świat Mesjasza, który przyszedł w ciele. Apostoł Jan w drugim liście 1:7 pisze, że kto nie chce przyjąć faktu, że Chrystus przyszedł w ciele, ten jest antychrystem. Podobnie jak poprzednio, zaakceptowanie przyjścia Mesjasza na świat, pociąga za sobą odpowiedzialność, którą jest zapoznanie się z Jego nauką i stosowania jej. Jezus powiedział w ewangelii Mateusza 16:24, że jeśli ktoś zdecydował się pójść za Nim, to nie tylko ma za Nim podążać, ale również naśladować Go w tym, co On robi.

Trzecią prawdą wiary jest miłość. Pewien człowiek w ewangelii Mateusza 22:36-40, zapytał Chrystusa, jakie przykazanie jest największe. Mesjasz odpowiedział mu, aby kochał Boga i ludzi, ponieważ na miłości opiera się cały zakon. Kochać Boga, oznacza robić to, co On chce, abym robił. Kochać ludzi, oznacza dbać w pierwszej kolejności o innych, a dopiero w drugiej kolejności o siebie samego.