Przykazanie miłości

Apostoł Jan w pierwszym liście 4:7-8 pisze „Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością”. Przykazanie miłości wskazuje na samego Boga, który jest przepełniony miłością i pragnie, aby każde Jego dziecko postępowało w tym samym duchu. Jednak najpierw trzeba dobrze zrozumieć, co oznacza słowo miłość.

W języku greckim, w którym napisany został Nowy Testament, istnieją trzy terminy, tłumaczone w języku polskim jako miłość. Fileo – miłość bratnia, przyjacielska, storge – miłość do krewnych, rodziny, agape – miłość bezinteresowna, gotowa do poświęceń. Czwartym terminem, niewystępującym w Nowym Testamencie, jest Eros – oznaczająca pożądanie cielesne. Musimy pamiętać, że wszędzie tam, gdzie występuje przykazanie miłości, użyte jest słowo agape.

Miłość agape, można określić polskim słowem „altruizm”, które oznacza działanie na korzyść innych ludzi, przeciwieństwo egoizmu. Boża miłość często mylona jest z pobłażliwością, którą ludzie chcieliby widzieć pośród Bożych cech, a kiedy jej tam nie znajdują, zarzucają Biblii kłamstwo. Boża miłość, czyli altruizm wobec ludzi, objawia się tym, że Stwórca oferuje ludziom życie wieczne w Królestwie Bożym, pomimo, że ludzie zupełnie na to nie zasługują. Boża miłość, to wysłany na ziemię jednorodzony Syn, który oddał życie, aby ci, którzy uwierzą, że ofiara na krzyżu jest wystarczająca do zbawienia, otrzymali dar wieczności z Bogiem. Boża miłość, nie jest pobłażliwością na ludzki grzech, za który sprawiedliwy Sędzia karze surowo, zgodnie ze sprawiedliwością.

Przykazanie miłości polega więc na naśladowaniu Boga w tym, co on zrobił dla świata. Przykazanie miłości to wyrzeczenie się egoizmu i poświęcanie się dla innych. Tak jak Bóg oddał Syna na śmierć, zrezygnował z wszystkiego co miał najcenniejsze, aby pozyskać tych, którzy to przyjmą, tak i człowiek, który chce postępować zgodnie z miłością, powinien oddać wszystko to, co kocha, ze względu na innych.